Tên: Phạm Nhi

Facebook: https://www.facebook.com/pham.nhi.18847876

  • Mức giá

  • Số ngọc tối thiểu

  • Số tướng tối thiểu

  • Số trang phục tối thiểu

  • Rank tối thiểu

  • Sỡ hữu trang phục

  • Sỡ hữu tướng

  • Chọn Theo Giá